AQUARIUS DUO
AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO
 1. Na ulazu u objekat mora se vidno istaći:
  • Pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u APR rešenju. Skarćeni naziv se može koristiti samo ako je upisan u APR, sa nazivom eventualne poslovne jedinice
  • Radno vreme - pridržavati ga se, po potrebi menjati, posebno istaći da li se radi nedeljom i državnim praznicima i koje radno vreme je u tim slučajevima
 2. U objektu se mora imati:
  • Rešenje iz APR-a sa svim izmenama, kopija
  • Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija
  • Znak zabrane pušenja ima oblik pravougaonika, formata A4 (297*210mm), propisnog izgleda, u boji. Istaći na vidnom mestu u svim objektima u kojima se vrši promet životnih namirnica i/ili lekova, kao i zatvorenoj prostoriji u kojoj radi zaposleni nepušač
  • Posebna oznaka "Zabranjena prodaja cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima". Ima oblik pravougaonika, veličine najmanje 210*300mm, propisnog sadržaja u boji (obavezu imaju samo trgovci duvanskih proizvoda na malo), istaći na vidnom mestu objekta (na zidu, pored kase, na kasi, na prodajnom pultu i sl.), odnosno na svakom hjumidoru
  • Sistematizacija radnih mesta (kopija) kada u celokupnoj firmi ima više od 5 zaposlenih
  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Akt o proceni rizika bezbednosti i zdravlju na radu
  • Protivpožarni aparat sa atestima
  • Prva pomoć kutija
  • Baždareni merni uređaj (dokaz u zakonskim rokovima)
 3. Za svakog zaposlenog se mora imati :
  • Ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom zaduženju, obostrano potpisan
  • Prijava na PIO i nezaposlenosti (M-3A, E-1 i E-3)
  • Sanitarna knjižica i uverenje o položenim ispitu iz osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni, tzv. sanitarni minimum (uobjektima gde je to obavezno prehrana i sl)
 4. Za trgovačku robu u objektu se mora imati :
  • Dokumentacija o izvršenoj nabavci (popis robe od 01.01. tekuće godine, račun, otpremnica dobavljača, dostavnica, prijemnica
  • Kalkulacija prodajne cene (potpisana i overena)
  • Nivelacija prodajnih cena (potpisana i overena)
  • Nalog za uplatu dnevnog pazara (dnevno, sa overom banke o prijemu)
  • Knjiga evidencija prometa i usluga -obrazac KEPU- dnevno ažurirana, potpisana i overena
  • Podatke o kupcu i roku rezervacije (za rezervisanu robu)
 5. Uz trgovačku robu u objektu se mora imati :
  • Maloprodajna cena istaknuta
  • Deklaracija proizvođača ili uvoznika na svakom pojedinačnom artiklu
  • Garantni list tehničku robu popunjen osim datuma prodaje
 6. Za komisionu robu u objektu se mora imati :
  • Ugovor (pojedinačni ili okvirni) sa svakom komitentom (dobavljačem)
  • Dokument o nabavci -obrazac KR, popis robe od 01.01 tekuće godine
  • Evidencija isplaćene i vraćene robe -obrazac KR-1
  • Dnevni izvesštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica -obrazac KRI
  • Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima (fizičkim licima) obrazac KRI-1
  • Knjiga evidencije prometa i usluga -obrazac KEPU, ako se u istom maloprodajnom objektu prodaje trgovačka i komisiona roba, moraju se voditi dve KEPU knjige, jednu za trgovačku a drugu za komisionu robu
 7. Uz komisionu robu u objektu se mora imati :
  • Maloprodajna cena sa upisanim rednim brojem iz KEPU -istaknuta
 8. Uz fiskalnu kasu se mora imati :
  • Rešenje o fiskalizaciji kase koje je donela Poreska uprava (original)
  • Servisna knjižica, uredno popunjena od strane ovlašćenog servisera sa tehničkim pregčedom ne starijim od 365 dana (original)
  • Obaveštenje o obavezi izdavanja fisklanog računa -obrazac OB vidno istaknut
  • Nalepnica "Uzmite račun" -obrazac OBMF vidno istaknuta
  • Nalozi za ispravku -obrazac NI blok, kupuje se u knjižari. Ispravka se vrši samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa. Popunjavanjem posebnog obrasca NI za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu kojeg se vrši ispravka. Ako je pojedinačna ili ukupna vrednost dobara koja se vraćaju ili reklamiraju veća od 500 dinara, u obrazac NI se obavezno upisuje štampanim slovima ime i prezime kupca, njegov JMBG, a kupac je dužan da se svojeručno potpiše u protivnom obrazac je nevažeći
  • Fiskalni račun -obrazac FR blok numerisanih računa, kupuje se u knjižari, može se izdavati samo u slučaju neispravnosti fiskalne kase ( neispravnost mora biti upisana i overena od strane servisera u servisnoj knjižici),u slučaju oduzimanja fiskalne kase od strane poreske uprave, krađe, uništenja i oštećenja fiskalne kase i to samo u slučaju da u objektu nema druge ispravne fiskalne kase, a ako u objektu postoji druga ispravna fiskalna kasa sav promet se mora evidentirati preko nje, tj. ne smeju se izdavati fiskalni računi. Kada prestanu razlozi zbog kojih su izdavani fiskalni računi i nastavi se rad sa fiskalnom kasom, do tada izdavani fiskalni računi ne trebaju se i ne smeju se »ukucati u kasu«
  • Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu -obrazac EFRU blok kupuje se u knjižari
  • Dnevni izveštaj –formiran i odštampan iz fiskalne kase, jednom dnevno, na kraju rada
  • Periodični izveštaj – formiran i odštampan iz fiskalne kase, na kraju svakog poreskog perioda
   • kod obveznika mesečnog PDV-a na kraju meseca, posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u mesecu
   • kod obveznika tromesečnog PDV-a na kraju tromesečja, posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u tromesečju
   • ako obveznik nije u PDV-u onda posle dnevnog izveštaja poslednjeg radnog dana u godini
  • Kontrolana traka na kojoj se, istovremeno sa štampanjem fiskalnih dokumenata, štampa i njihov kompletan sadržaj
  • Knjiga dnevnih izveštaja – obrazac EDI – kupuje se u knjižari, sastoji se od najmanje 12 listova, podaci u knjigu se unose na kraju radnog vremena, hronološki se uz nju ulažu odštampani dnevni izveštaji za svaki radni dan u mesecu, sastavljeni obrasci NI kojima je obavezno priložen fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun na osnovu kojeg je ispravka vrešena, izadati fiskalni računi na obrascu FR i izdati računi za bezgotovinsko plaćanje
  • Priključen terminal za daljinsko očitavanje svih dnevnih izveštaja, u vreme rada fiskalne kase mora se držati priključen na fiskalnu kasu preko njenog interfejsa osim kod fiskalnih kasa preko kojih se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalnih kasa preko kojih se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koje zahtevaju čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga
  • Omogućeno plaćanje putem platnih kartica - obavezu nemaju preduzetnici (radnje), a imaju je samo pravna lica (preduzeća) i to samo ona koja prodaju dobra na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima u okviru delatnosti:
   • 50300 - Prodaja delova i pribora za motorna vozila
   • 50500 - Trgovina na malo motornim gorivima
   • 521 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
   • 522 - Trgovina na malo hranom
   • 524 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
   • 55110 - Hoteli i moteli sa restoranom
   • 55120 - Hoteli i moteli bez restorana
   • 55300 - Restorani
   • 55400 - Barovi
   • 70310 - Agencije za nekretnine
  • Na kraju kalendarske godine utvrditi da li, eventualno, zbog neispravnosti fiskalne kase nije evidentiran promet preko fiskalne kase duže od 15 radnih dana (videti podatke u servisnoj knjižici i podatke na izdavanim fiskalnim računima) u kojem slučaju se mora instalisati nova fiskalna kasa, osim ako u objektu već ima druga fiskalna kasa
 9. Rokovi čuvanja dokumentacije i knjiga:
  • Najmanje pet godina, ako obveznik nije, odnosno najmanje deset godina, ako obveznik jeste u sistemu PDV-a, po isteku godine, čuva se sva dokumentacija na osnovu koje je vršeno knjiženje u trgovačkoj, odnosno KEPU knjizi, a najmanje deset godina, po isteku godine, čuva se trgovačka, odnosno KEPU knjiga
  • Najmanje tri godine, po isteku godine, čuvaju se: izdati fiskalni računi, nalozi za ispravku sa priloženim fiskalnim isečkom, odnosno fiskalnim računom koji je ispravljan, kontrolne trake, dnevni i periodični izveštaji te knjige dnevnih izveštaja

KALENDAR OBAVEZA KOJE FIRME IMAJU PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA

 1. Pre početka rada radnika
  • zaključivanje ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora sa licem koje se radno angažuje, odnosi se i na rad na određeno, na probni rad i svako drugo radno angažovanje
 2. Pre stavljanja robe u promet
  • sastavljanje kalkulacije za robu kojom se zadužuje maloprodaja, odnosno veleprodaja, i njeno evidentiranje u KEPU knjizi
 3. Svakodnevno
  • sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i njegov upis u knjigu dnevnih izveštaja obrazac KDI
  • izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana i, ako pređe iznos od 4.000.000,00 dinara, sačinjavanje popisa zaliha trgovačke robe, promene poreskih stopa u fiskalnoj kasi i početak vođenja PDV evidencija
 4. Najkasnije narednog radnog dana
  • uplata na tekući račun pazara i sveg drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu
  • evidentiranje ostvarenog i evidentiranje uplaćenog pazara u KEPU knjizi
 5. Najkasnije u roku 3 dana
  • dostavljanje knjigovodstvu celokupne dokumentacije o nastalim poslovnim promenama
 6. Najkasnije u roku 5 dana
  • krajnji rok knjigovodstva da proknjiži dostavljenu dokumentaciju o poslovnim promenama
 7. Najkasnije u roku 5 dana od dana nastanka izmene
  • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za izmene podataka iz evidencione prijave, obrazac IEPDV, (promena poreskog perioda iz mesečnog u tromesečni zbog ostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, odnosno promena poreskog perioda iz tromesečnog u mesečni zbog neostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana
  • promena pune ili skraćene oznake firme
  • promena adrese
  • promena nadležne filijale Poreske uprave
  • promena brojeva telefona, faksa ili e-maila
  • promena procenta učešća delatnosti u prometu
  • promena broja računa u poslovnoj banci na koji se vrši povraćaj PDV-a
 8. Najkasnije u roku 8 dana od dana početka rada radnika
  • krajnji rok za prijavljivanje radnika na obavezno socijalno osiguranje (penziono, zdravstveno, nezaposlenost), odnosi se i na rad na određeno i na probni rad
 9. Najkasnije u roku 10 dana od dana fakturisanja
  • krajnji rok da se deviznom inspektoratu dostave kopije deviznih faktura za izvršene, odnosno primljne usluge u, odnosno iz inostranstva sa pregledom faktura
 10. Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV
  • krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000,00 dinara
 11. Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca
  • podnošenje Poreskoj upravi zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu
  • obaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima sa interpretatorom i drugim angažovanim licem u toku prethodnog meseca
 12. Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca
  • krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u"
  • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije
 13. Najkasnije u roku 15 dana po isteku meseca
  • uplata akontacija poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec
  • uplata akontacija poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike
  • uplata akontacija doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i za osnivače preduzeća koji rade u preduzeću a nisu zasnovali radni odnos
  • krajnji rok za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne takse za prethodni mesec
 14. Najkasnije u roku 30 dana po isteku meseca
  • uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavce koji ne isplate zaradu za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz poreskih propisa
 15. Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec
  • isplata zarada zaposlenima za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca - obaveza proizilazi iz Zakona o radu
 16. Najkasnije u roku 10 dana po isteku tromesečja (kvartala)
  • krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u"
  • krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije
 17. .Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (kvartala)
  • uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje
 18. .Najkasnije do 15. januara tekuće godine
  • krajnji rok za podnošenja zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji poreski period je tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene da ubuduće bude mesec
 19. Najkasnije do 31. januara tekuće godine
  • krajnji rok za podnošenja Poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za proteklu godinu
  • krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u protekloj godini
  • krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prošloj godini - obrazac PPDG-1
 20. Najkasnije do 28. februara tekuće godine
  • krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja (završnog računa) Narodnoj banci Srbije Odseku za prijem finansijskih izveštaja i bonitet i Agenciji za privredne registre za proteklu godinu
 21. Najkasnije 10. marta tekuće godine
  • krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da:
   • predaju Poreskoj upravi poreski bilans za proteklu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1)
   • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća obrazac PDP (PDN)
   • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP
   • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu
 22. .Najkasnije 15. marta tekuće godine
  • krajnji rok za sve preduzetnike (osim paušalaca) da:
   • predaju Poreskoj upravi konačan obračun poreza na dohodak građana za proteklu godinu - obrazac PB-2
   • predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za konačno utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG-1
   • predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1
   • podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dohodak građana i konačno obračunate obaveze po konačnom obračunu
  • krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak(primljene plate + dohodak radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod preduzeća) veći od zakonom propisanog (cca 1.600.000,00 dinara) da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5
 23. Najkasnije 31. marta tekuće godine
  • krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu "u statici" za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) - obrazac PPI-2.Na imovinu koju stekne, započne ili prestavne da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene
 24. Najkasnije 30. aprila tekuće godine
  • krajnji rok za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za proteklu godinu na obrascima M-4
 25. Najkasnije 30. novembra tekuće godine
  • krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini
 26. Najkasnije u roku 30 dana od dana isteka perioda
  • krajnji rok za pedaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak građana (za preduzetnike se prilaže i zahtev za umanjenje akontacije)
 27. Najkasnije u roku 365 dana od dana prethodnog servisiranja fiskalne kase
  • krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase je 365 dana od dana njenog prethodnog servisiranja
Naslovna | Korisni saveti | Usluge | Promocije | Klijenti | O nama